Information om cookies

En kaka (eller cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Kakor används på lopcoachensverige.se för att ge besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i kakan är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

Det finns två typer av kakor. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av kakor kallas sessionskakor. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här kakan temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionskakor lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Kakor är helt oskadliga och används på de flesta moderna webbplatser.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om kakor på sin webbplats, www.pts.se.

POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Löpcoachen Sverige AB följer dataskyddsförordningen GDPR avseende behandling av personuppgifter. Personuppgifter registreras och behandlas när ett nytt avtal ingås eller när ett pågående avtal behöver administreras.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

Det gäller personuppgifter som:
Namn
Personnummer
Adress
E-postadress
Telefonnummer

VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person. Det är till exempel namn och personnummer, men även uppgifter som t.ex. en IP-adress eller en inspelad röst kan vara personuppgifter om de kan kopplas till dig.

Vissa personuppgifter betraktas som känsliga och omfattas av särskilda regler. Med känsliga personuppgifter menas information som avslöjar exempelvis medlemskap i fackförening eller uppgifter om hälsa.

SYFTET MED PERSONUPPGIFTSBEHANDLINGEN
Under pågående avtalsförhållande är syftet att administrera och upprätthålla parternas rättigheter och skyldigheter enligt avtalet. Vi behöver veta identiteten på våra medlemmar för att kunna leverera tjänster och produkter till rätt person.

Personuppgifter kan även användas för att erbjuda tjänster och service.

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTERNA?
Vi sparar uppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket uppgifterna samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

DINA RÄTTIGHETER TILL TILLGÅNG, RÄTTELSE, RADERING M.M
Enligt dataskyddslagstiftningen har du rätt till kontroll över dina egna personuppgifter och att få information om hur vi behandlar uppgifter om dig. Du kan vända dig till oss om du vill använda dig av någon av dina rättigheter.

Begära ett registerutdrag

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Det kan du göra genom att begära ett registerutdrag. Då kan du kontakta oss.

Rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter

Om det visar sig att vi behandlar personuppgifter om dig som är felaktiga har du rätt att begära att uppgifterna rättas. Du kan också begära att en ofullständig uppgift kompletteras.

Ta bort dina uppgifter

Du har rätt att få någon eller alla dina personuppgifter raderade. I vissa fall kan vi inte radera alla uppgifterna. Det beror i så fall på att uppgifterna fortfarande är nödvändiga för det ursprungliga ändamålet och att vi fortfarande har en laglig grund för att behandla dem.

Begränsning av dina uppgifter

I vissa situationer har du rätt att kräva att vår behandling av dina uppgifter begränsas under en tid. Det kan t.ex. vara om du anser att en uppgift om dig är felaktig och vi behöver kontrollera detta. Det kan också vara så om du har invänt mot behandling som vi baserar på berättigat intresse. Då måste vi kontrollera om våra skäl väger tyngre än dina.

Invända mot hur vi behandlar dina uppgifter

Om vi behandlar en uppgift om dig med stöd av berättigat intresse kan du invända mot denna behandling. Det kan till t.ex. vara om personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring.

Överföra dina uppgifter till en annan aktör

Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av avtal eller samtycke har du rätt att få ut de personuppgifter som du själv har lämnat till Löpcoachen Sverige. Om det är tekniskt möjligt har du även rätt att få uppgifterna flyttade till en annan aktör – dataportabilitet.

Klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du har klagomål på hur Löpcoachen Sverige har behandlat dina personuppgifter kan du vända dig till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Du kan läsa mer på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

HUR LÖPCOACHEN SVERIGE AB SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER

Löpcoachen Sverige AB gör det bästa för att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig eller obehörig förstöring, förlust eller ändring, obehörigt röjande eller obehörig åtkomst. Det gör vi med hjälp av både tekniska och organisatoriska åtgärder.

Löpcoachen Sverige AB strävar efter att inte behandla fler uppgifter än nödvändigt.

VILKA SOM KAN FÅ TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER

Det kan förekomma att dina uppgifter behandlas av företag som vi samarbetar med, naturligtvis alltid inom ramen för gällande regler om sekretess. Enligt lag kan vi också i vissa fall vara skyldiga att lämna ut personuppgifter till olika myndigheter.

VART VÄNDER JAG MIG FÖR ATT FÅ VETA MER?
Vill du få mer information eller invända mot behandlingen av personuppgifter enligt ovan är du välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna på vår hemsida.
Mer information om dataskyddsförordningen finns hos Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.